Statia Corespondent Data Ora RST Tx Serial Tx RST Rx Serial Rx
YO9FLD YO8TND 2019-09-09 16:43:00 599 046 599 057
QSO Corespondent
YO8TND YO9FLD 2019-09-09 16:42:00 599 057 599 046