Statia Corespondent Data Ora RST Tx Serial Tx RST Rx Serial Rx
YO9FLD YR7J 2019-09-09 16:39:00 599 044 599 065
QSO Corespondent
YR7J YO9FLD 2019-09-09 16:38:00 599 065 599 044