Statia Corespondent Data Ora RST Tx Serial Tx RST Rx Serial Rx
YO9FLD YQ8T 2019-09-09 16:20:00 599 036 599 039
QSO Corespondent
YQ8T YO9FLD 2019-09-09 16:20:00 599 039 599 036