Statia Corespondent Data Ora RST Tx Serial Tx RST Rx Serial Rx
YO9FLD YO2LXW 2019-09-09 16:18:00 599 034 599 039
QSO Corespondent
YO2LXW YO9FLD 2019-09-09 16:15:00 599 003 599 039