Statia Corespondent Data Ora RST Tx Serial Tx RST Rx Serial Rx
YO9FLD YR8Y 2019-09-09 16:12:00 599 031 599 046
QSO Corespondent
YR8Y YO9FLD 2019-09-09 16:12:00 599 046 599 031