Statia Corespondent Data Ora RST Tx Serial Tx RST Rx Serial Rx
YO9FLD YO8TMR 2019-09-09 16:07:00 599 027 599 001
QSO Corespondent
YO8TMR YO9FLD 2019-09-09 16:08:00 599 0001 599 0027