Statia Corespondent Data Ora RST Tx Serial Tx RST Rx Serial Rx
YO9FLD YQ8T 2019-09-02 16:43:00 599 019 599 024
QSO Corespondent
YQ8T YO9FLD 2019-09-02 16:43:00 599 024 599 019