Statia Corespondent Data Ora RST Tx Serial Tx RST Rx Serial Rx
YO9FLD YO8TND 2019-09-02 16:12:00 599 010 599 008
QSO Corespondent
YO8TND YO9FLD 2019-09-02 16:12:00 599 008 599 010