Statia Corespondent Data Ora RST Tx Serial Tx RST Rx Serial Rx
YO9FLD YR7J 2019-09-02 16:08:00 599 006 599 009
QSO Corespondent
YR7J YO9FLD 2019-09-02 16:07:00 599 009 599 006