Statia Corespondent Data Ora RST Tx Serial Tx RST Rx Serial Rx
YO9FLD YQ8T 2019-09-02 16:01:00 599 001 599 000
QSO Corespondent
YQ8T YO9FLD 2019-09-02 16:01:00 599 001 599 001