Statia Corespondent Data Ora RST Tx Serial Tx RST Rx Serial Rx
YO3APJ YO8TND 2019-09-09 16:46:00 599 019 599 059
QSO Corespondent
YO8TND YO3APJ 2019-09-09 16:45:00 599 059 599 019