Statia Corespondent Data Ora RST Tx Serial Tx RST Rx Serial Rx
YO9FLD YR7J 2019-09-09 16:56:00 599 053 599 073
QSO Corespondent
YR7J YO9FLD 2019-09-09 16:55:00 599 073 599 053